Vận Tải Đường Bộ

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

thông tin liên hệ
-

Mr. Trần Văn Ninh
Phó Giám Đốc - 01645 520 275

Mr Khánh
- 0963251516

-

-

Tuyển phó phòng kế toán

Tuyển phó phòng kế toán
Tuyển phó phòng kế toán